• วันอังคาร , 19 ธันวาคม 2017
Breaking News

Green Calendar : ปฏิทินวันสำคัญสิ่งแวดล้อม

เดือนมกราคม 
14 มกราคม – วันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ (National Forest Conservation Day)

เดือนกุมภาพันธ์ 
2 กุมภาพันธ์ – วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wet Land Day)

เดือนมีนาคม 
13 มีนาคม – วันช้างไทย
21 มีนาคม – วันป่าไม้โลก (World forestry day)
22 มีนาคม – วันน้ำโลก (World Water Day)
22 มีนาคม – วันอนุรักษ์โลก
23 มีนาคม – วันอุตุนิยมวิทยา

เดือนเมษายน 

2 เมษายน – วันอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแห่งชาติ (National Cultural Heritage Day)
7 เมษายน – วันอนามัยโลก
12 เมษายน – วันป่าชุมชนชายเลนไทย
13 เมษายน – วันประมงแห่งชาติ
22 เมษายน – วันคุ้มครองโลก( Earth day)

เดือนพฤษภาคม 
22 พฤษภาคม – วันความหลากหลายทางชีวภาพ (International Biodiversity Day)
23 พฤษภาคม – วันเต่าโลก
25 พฤษภาคม – วัน car free day
31 พฤษภาคม – วันงดสูบบุหรี่โลก

เดือนมิถุนายน 
5 มิถุนายน – วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
8 มิถุนายน – วันทะเลโลก
17 มิถุนายน – วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก
28 มิถุนายน – อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล แห่งแรก ( ปี พ.ศ. 2509)
วันวิสาขบูชาของทุกปี วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

เดือนกรกฎาคม 
11 กรกฎาคม – วันประชากรโลก

เดือนกันยายน 
1 กันยายน – วันสืบ นาคะเสถียร (Seub Naksatien)
13 กันยายน – วันประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ ลำดับที่ 110 (2541)
16 กันยายน – วันโอโซนโลก(World Ozone Day)
18 กันยายน – วันสถาปนากรมป่าไม้
18 กันยายน – วันประกาศอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย (เขาใหญ่)
20 กันยายน – วันอนุรักษ์และพัฒนา คู คลองแห่งชาติ ( National River Conservation Day)
20 กันยายน – วันรักต้นไม้
26 กันยายน – วันอนุรักษ์ทะเลโลก
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กันยายน วันรณรงค์เพื่อโลกสะอาด ( Clean Up The World Day)

เดือนตุลาคม 
3 ตุลาคม – วันน้ำบาดาล (รอนำเสนอเข้า ครม.)
4 ตุลาคม – วันตั้งถิ่นฐานโลก(World Habitat Day)
14 ตุลาคม – วันมาตรฐานโลก
21 ตุลาคม – วันรักษ์ต้นไม้ประจำของชาติ (National Annual Tee Care Day)

เดือนพฤศจิกายน 
10 พฤศจิกายน – สมัชชาสหประชาชาติประกาศให้ปี 2545 เป็นปีภูเขาสากล (2541)
16 พฤศจิกายน – วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก

เดือนธันวาคม 
4 ธันวาคม – วันสิ่งแวดล้อมไทย
5 ธันวาคม – วันพ่อสร้างสรรค์ ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม
9 ธันวาคม – สัปดาห์อนุรักษ์มรดกโลก
14 ธันวาคม – วันประกาศเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแห่งแรก (สลักพระ จ.กาญจนบุรี)
15 ธันวาคม – ปี 2545 เป็นปีสากลว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
26 ธันวาคม – วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ